banner
left border

 

 
Seumas Mhigi Shandaidh MacNèill
Switch to English
Speakers List
 Pòn na Maiseadh, Siorramachd Ceap Breatainn  Aite Breithe
Seumas Mhigi Shandaidh MacNèill
Seumas Mhigi Shandraidh 'ic Dhòmhnaill
Pòn na Maiseadh, Siorramachd Ceap Breatainn

Nuair a chluinneas duine a dh’aithnicheas an t-ainm, ‘Jimmy Mick Sandy’, smaoinichidh e air coimhearsnachd Pòn na Maiseadh aig an aon àm. Rugadh e do Mhìcheal is do Mhairead a bhean, càraid aig an robh sianar mhac is sianar nighneagan, agus chuir e seachad fad a bheatha 's an taigh a thog athair bho chionn còrr is ciad bliadhna. An sin, chum e tuathanachas-bainne, dh’obraich e mar shaor, agus thog e teaghlach. Cuideachd bha a thàlantan mar fhear dha ‘m b’urrainn faìstneachd-uisg’ a dhéanamh air an luachachadh air fad. B’e fìdhlear is seanchaidh a bh’ann an athair MhicNèill a chaidh a chlàrachadh le Iain Lathurna Caimbeul agus MacEdward Leach, dithist a bha ainmeil a thaobh beul-aithris a chruinneachadh. Bha a mhàthair de shliochd inn-imriche Éireannaich a ghabh a-steach gu luath dha na nàbaidhean Albannach 's an àite. 'S e duine àrd a th’ann, le suim anns a’ bheul-aithris dhualchasach dhe choimhearsnachd; agus a-nis tha e a’ fuireachd le teaghlach a mhic shios a’ rathad bho sheann dachaidh ri taobh an uisge.'S toil leis càirdean tighinn air chéilidh air ‘s an t-seòmar an toiseach an taighe, far a bheil àirneis a thog e le làmhan fhéin 's far as urrainn dha coimhead a-mach air a’ choimhearsnachd air a bheil e cho eòlach. Seallaidh e le pròis dha luchd-tadhail dealbhan a oghaichean. - Seumas

Agallamh air a dhèanamh le Goiridh Dòmhnallach
Air a clàrachadh le Seumas Y. MacDhòmhnaill
An t-Sultain 2, 2006

Total Play Time: 01:07:30

00:00 ainm na coimhearsnachd agus tinnsgeadal na coimhearsnachd.
01:55 Na daoine a thànaig anall; Dh’ionnsaich Jimmy a chuid Bheurla ann an 1926. Fhad ’s a bha e ag éirigh suas, b’ i a’ Ghàidhlig a bhruidhneadh ’s an teaghlach
04:22 cia mheud a bha ’s an teaghlach
05:48-07:15 saorsinneachd; b’e tuathanach a bha ’na athair. Seallaibh | Éisdibh | Tar-sgrìobhadh
07:57 ainmean airson innealan.
10:00 roinnean an taighe
18:00 bràthraichean is peathraichean
18:52 teaghlach a mhàthar
20:10-25:10 sloinneadh; fìdhleirean; dannsaichean, b’ fheàrr leis an t-seann chuideachd na ruidhlichean Seallaibh | Éisdibh
25:15 an taigh-sgoile
26:18 bhruidhneadh na sgoilearan a’ Ghàidhlig ri chéile
27:48-28:27 a’ coiseachd dha ’n eaglais; a’ coiseachd gu Baile Shudni Seallaibh | Éisdibh | Tar-sgrìobhadh
29:20 a’ trasg
30:32 ag ùrnaigh a’s a’ Ghàidhlig
33:33 an cidsin, an seòmar-ithe
34:30 an ceann shios
35:36-39:27 a’ dèanamh na h-éisdeachd, sgleogan Seallaibh | Éisdibh | Tar-sgrìobhadh
39:41-41:58 ainmean air rudan; lobhta a’ chidsin Seallaibh | Éisdibh
43:19 aodach cloinne
44:00-45:02 an t-eadar-dhealachadh eadar briogais agus triùbhsair Seallaibh | Éisdibh | Tar-sgrìobhadh
45:38-47:04 nuair a dh’eugadh cuideigin, am faire anns an taigh Seallaibh | Éisdibh | Tar-sgrìobhadh
50:45 cisteachan-laighe
52:45 cisteachan-laighe airson cloinne
53:44 mór-shiubhal an torraidh
54:52 na ràithean; a’ dèanamh bùidsearachd ri atharrachadh na gealaich; a’ sailleadh rudan; a’ crochadh mucan; a’ còcaireachd, ainmean glasraich; a’ beannachadh sìol


right border
 

Na Beulaichean | Eachdraidh an Tionnsgraidh | Sgioba an Tionnsgraidh | Gàidhealtachd na h-Albann Ùir | Ceanglaichean | Conaltradh

© Comhairle na Gaidhlig | Na Còirichean Uile Gléidhte
Cuiribh fón ugainn aig airson barrachd fiorachaidh 1-902-725-2272 Air neo cuiribh post-dealain gu: info@cainntmomhathar.com