banner
left border

 

 
Mary NicDhòmhnaill bean-phòsda Lynk
Switch to English
Speakers List
An Ruid Mòr, Siorramach Ceap Breatainn  Aite Breithe
Mary NicDhòmhnaill bean-phòsda Lynk
An Ruid Mòr, Siorramach Ceap Breatainn

’S toigh le Màiri Lynk gu mór a bhith a’ gaireachdainn. Chòrd na ceistean a bha sinn a’ faighneachd dhi mu na seann làitheann dhi gu mór. Chaidh a pòsadh aig sia bliadhna deug a dh’aois, thog i sianar cloinne ’s tha tòrr aice ri innse mu bheatha. Tha i air a bhith ’na ball moiteil de Chomunn Bhoireannach na h-Eaglaise Aontaichte airson còrr is leth-cheud bliadhna, agus bha i ainmeil airson an uiread de dh’fhighe is fuaigheal a dhèanadh i gus airgead a thogail don Eaglais. Bha taoim againn a’ gabhail òran, agus an cù, Rosie, ag éisteadh rinn bho uchd Màiri. - Seànon

Agallamh air a dhèanamh le Seumas Watson
Air a clàrachadh le Frank King
March 25, 2008

diosg a h-aon
Total Play Time: 00:34:34

00:52 có i, có a b' athair dhi, a seanair, a seanmhair
05:28 An Saor Mór; na ceud daoine a thànaig a-nall
10:00 an duine aice: Seumas Dhòmhnaill Phàdruig
12:17 co ás a thànaig na Lynks
14:10-18:19 cà ’n deach i dhan sgoil; cur seachad na h-ùine Seallaibh | Éisdibh
19:00 Seumas a’ foighneachd mu dhuanagan is tòimhseachain
22:14-29:06 biadh, beathaichean, bleoghann a’ mhairt, dèanadh ìm; a' còcaireachd; Latha na Sàbaid Seallaibh | Éisdibh
29:06-34:13 teine, connadh cruaidh, a' faighinn deiseil airson a’ gheamhraidh Seallaibh | Éisdibh
34:15 fuarag, Oidhche Shamhna


diosg a dhà
Total Play Time: 00:30:40

00:55 na biodh
03:36 naidheachdan aig Seumas - taibhsearachd, bana-bhuidseachd
11:33 ainmhidhean anns a’ choille
13:47-14:56 tha i bruidhinn mu na fithich Seallaibh | Éisdibh
18:00-24:44 ag èigheach air beòthaichean Seallaibh
25:20 Oidhche na Bliadhn' Ùire
27:19-30:39 a seanmhair; a' fighe; a' dèanadh snàthad Seallaibh | Éisdibh
38:26-39:35 tha Seumas 's Mairi a' seinn ri cheile Seallaibh | Éisdibh


right border
 

Na Beulaichean | Eachdraidh an Tionnsgraidh | Sgioba an Tionnsgraidh | Gàidhealtachd na h-Albann Ùir | Ceanglaichean | Conaltradh

© Comhairle na Gaidhlig | Na Còirichean Uile Gléidhte
Cuiribh fón ugainn aig airson barrachd fiorachaidh 1-902-725-2272 Air neo cuiribh post-dealain gu: info@cainntmomhathar.com