banner
left border

 

 
Mìcheil MacNèill
Switch to English
Speakers List
 Baile Sheumais Mhòir, Siorramachd Bhigtoria  Aite Breithe
Mìcheil MacNèill
Mìcheal Eòin Chaluim Sheumais Mhòir
Baile Sheumais Mhòir, Siorramachd Bhigtoria

Tha Migi, a rugadh air baile-fearainn beag faisg air Sanndraidh àite a chaidh àiteachadh le inn-imrichean à Barraidh, na sheanchaidh tàlanta le dòighean còir. Ged a chaidh e-fhéin 's an teaghlach a thogail aig àm na h-Easbhaidh Móire, bhiodh biadh gu léor aca air a’ bhórd troimh oidhirpean an athar, a bha na thuathanach 's na iasgair; cuideachd, 's a’ choimhearsnachd mun cuairt, fhuair e togail ann an àrainneachd dhualchasach luachmhor. Air an fheasgar, bhiodh nàbaidhean gu tric a’ dol air chèilidh ‘s a’ roinn an naidheachdan le chèile. As deìdh dha a bhith 's an airm, thill Migi dhachaidh a Shanndraigh far an robh dùil aige a bhith ùine ghoirid a’ cumail stòr an àite an duine aig an robh e; ach cheannaich e an stòr agus chuir e seachad an ath dheich bliadhna fichead air cùlaibh a chunntair. A-nis, leis an dreuchd aige a chur dheth, tha MacNéill deis gu gàire a dheanamh is e a’ meòmhrachadh air na bliadhnaichean a chuir e seachad le bhean r’a thaobh. Fhad’s a bha an stòr aige, bhiodh còmhradh anns a’ Ghàidhlig 'ga chumail suas leis na nàbaidhean a thigeadh ann. Tha Migi a’ seinn ann an còisir na h-eaglaise bho chionn fhada ‘s tha e na bhall cuideachd anns a’ chòmhlan Seinneadairean Gàidhlig Shanndraigh a chluinneas sinn aig luaidhean air feadh an eilein. Cluinnidh sinn cho ceòlmhor 's a tha a ghuth nuair a bhruidhneas e a’ Ghàidhlig. Mar a thuirt an té-thogail-dhealbh Ryan NicDhomhnaill bho chionn ghoirid: “’S ann mar shrath-spè mall a bhitheas e a’ bruidhinn.” - Seumas

Agallamh air a dhèanamh le Seumas Watson
Air a clàrachadh le Seumas Y. MacDhòmhnaill
An t-Samhain 2, 2006

Total Play Time: 1:33:55

00:20 Mickey, a’ toirt tuairisgeul air e fhèin
01:57 a’ bruidhinn mun coimhearsnachd aige
03:00 a’ chiad in-imrichean agus na taighean aca
06:32 a’ peantadh taighean; a’ togail àraidhean (streapadairean)
09:00-12:28 roinnean a’ bhliadhna; a’ dèanamh deiseil son an Geamhradh Seallaibh | Éisdibh
12:28-20:38 diofar sheòrsa èisg; ag ullachadh èisg. Seallaibh | Éisdibh
20:39-26:39 Sprèidh: bha an uncail aige na bhùidsear Seallaibh | Éisdibh
26:40-34:12 ag ullachadh feòil; seiche(inean) Seallaibh | Éisdibh
34:40 Tha am bò a’ geumnaich; a’ bruidhinn mu na mart sa bhàtha / san t-sabhail
37:22 pàirtean den taighe
42:02-47:48 an aimsir; sgeulachd mun t-sneachd Seallaibh | Éisdibh
47:49-54:43 comharran t-sìde. Seallaibh | Éisdibh
47:49-54:43 comharran t-sìde. Seallaibh | Éisdibh
54:44 Seumas ag innse sgeulachd.
56:16 lampaichean cearosain (kerosene)
57:58-1:01:13 a’ tarraing uisge; a’ gearradh fiodh; a’ losgadh gual Éisdibh
1:01:14 an t-seann taigh; an teaghlach aige; tinneasan
1:08:01-1:10:17 a’ lasadh an teine. Seallaibh | Éisdibh
1:10:18-1:17:52 aodach; obair bhoireannaich. Seallaibh | Éisdibh
1:18:18 Tha Seumas ag aithris sgeulachd
1:21:35 ceist mu “stansion”/stanchion (seòrsa pòla a bheireas taic do rud)
1:22:57 Tha seanfhacal aig Mìcheal; barrachd cheistean mu dheidhinn fhaclan.
1:28:00 gnìomhairean


Ruairidh Iain Dhòmhnaill Sheumais Dhòmhnaill Òig Iain Ruairidh agus
Michael Eòin Chaluim Sheumais Mhóir
Agallamh air a dhèanamh le Seumas Watson
Air a clàrachadh le Seumas Y. MacDhòmhnaill
An t-Samhain 30, 2006

Total Play Time: 59:26

00:26 sloinneadh aig Ruairidh, na ceud daoin’ a thànaig anall, far an dànaig iad gu tìr
04:56 an sloinneadh aig Mìcheal
06:40-12:09 òrain a chaidh dheanamh anns an àite, seòrsa do dh’òrain, òran luaidh, òran mór Seallaibh | Éisdibh
12:10 có rinn na h-òrain
13:04 òran a rinn a’ bhean-ghlùin Bhana-Chaimbeulach air seann bhodach
18:23 an cladh
20:16 Òran: Ailein Duinn
25:33 Òran as an t-seann dùthaich, ‘s có aig an cuala e i
30:25 Òran eile ás an t-seann dùthaich: Anna mo ghaoil (Òran John Steven)
34:10 Na Browns á Cape North, càirdeach do mhuinntir Washabuck agus có an teaghlach a bh’aca. Math gu gabhail nan òran, pìobairean a bh’ann
37:40-42:19 Nìall Mór, math gu òrain a dheanamh; hard times shuas air a’ chnoc; naidheachd Seallaibh | Éisdibh
42:21 sloinneadh Hughie MacKenzie
43:50 Òran
46:35-49:13 naidheachd air tb air a’ ghille bheag, fhuair e an tinneas bho ‘n uncle aige Seallaibh | Éisdibh
49:15 Òran: Saoil am pòs mi
51:25 Òran: Anna mo ghaoil
53:03-56:48 An diobhar eadar sgaoil an triùbhsair agus shrac an triùbhsair Seallaibh | Éisdibh
56:52-59:00 Calum Cille, an droch shùil Seallaibh | Éisdibh


right border
 

Na Beulaichean | Eachdraidh an Tionnsgraidh | Sgioba an Tionnsgraidh | Gàidhealtachd na h-Albann Ùir | Ceanglaichean | Conaltradh

© Comhairle na Gaidhlig | Na Còirichean Uile Gléidhte
Cuiribh fón ugainn aig airson barrachd fiorachaidh 1-902-725-2272 Air neo cuiribh post-dealain gu: info@cainntmomhathar.com