banner
left border

 

 
Ruairidh C. MacNèill
Switch to English
Speakers List
 Gleann Bharraidh, Siorramachd Bhigtoria  Aite Breithe
Ruairidh C. MacNèill
Ruairidh mac Iain Sheumais Dhòmhnaill Òig Iain Ruaridh
Gleann Bharraidh, Siorramachd Bhigtoria

Tha Ruairidh C. MacNèill air a bhith a’ cur Gàidhlig agus dualchas Cheap Breatainn air adhart faisg air lethcheud bliadhna. Chaidh a thogail ann a Gleann Bharraidh, tuineachadh faisg air Sanndraidh a bha na àite drìpeil aig aon àm. Tha e na fhear dhen chiad sliochd a thàinig a Barraidh 's a shuidhich 's an nàbachd. Bha athair na mhèinneadair a ghluais air ais dhachaidh nuair a chaidh a leònadh fo’n talamh. Ann a Gleann Bharraidh, fhuair Iain Dan MacNèill agus a bhean Anna Catrìona baile-fearainn far an deach Ruairidh agus an ochdnar cloinne eile a thogail. 'S na làithean sin, bha seinn na thachartas làitheil: nuair a bhiodh daoine ag obair, sheinneadh iad agus gu tric chluinneadh nàbaidhean a’ seinn anns na h-achaidhean 's iad ag obair. As dèidh dha a bhith 's a’ bhlàr, agus an uair sin ag obair grunn bhliadhnaichean ann an Ontario, thill MacNèill a Cheap Breatainn far na ghabh e baile-fearainn a theaghlaich os làimh. An sin, thog e-fhéin 's a bhean Eilidh an sianar cloinne aca. Rè nam bliadhnaichean, chan eil MacNéill air fàs sgìth a’ toirt dh’a choimhearsnachd 's dh’a dhualchas. Bhon a chaidh an Clachan Gaidhealach a chur air bhonn, tha e air a bhith an sàs mar fhear-comhairliche a thaobh na h-eachdraidh ionadail agus òran. Tha e na fhear-stiùiridh do Sheinneadairean Shanndraidh agus chìthear e gu tric aig tachartasan Gàidhlig mun cuairt air Albainn Nuaidh. Fialaidh le ‘thìm agus a thàlantan, tha ‘Roddie John Dan’ air fàilt’ a chur air linntean de luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig aig a’ chleith-luaidhe le sméid a làimh agus snodha-gàire blàth.
- Seumas

Ruairidh Iain Dhòmhnaill Sheumais Dhòmhnaill Òig Iain Ruairidh agus
Michael Eòin Chaluim Sheumais Mhóir
Agallamh air a dhèanamh le Seumas Watson
Air a clàrachadh le Seumas Y. MacDhòmhnaill
An t-Samhain 30, 2006

Total Play Time: 59:26

00:26 sloinneadh aig Ruairidh, na ceud daoin’ a thànaig anall, far an dànaig iad gu tìr
04:56 an sloinneadh aig Mìcheal
06:40-12:09 òrain a chaidh dheanamh anns an àite, seòrsa do dh’òrain, òran luaidh, òran mór Seallaibh | Éisdibh
12:10 có rinn na h-òrain
13:04 òran a rinn a’ bhean-ghlùin Bhana-Chaimbeulach air seann bhodach
18:23 an cladh
20:16 Òran: Ailein Duinn
25:33 Òran as an t-seann dùthaich, ‘s có aig an cuala e i
30:25 Òran eile ás an t-seann dùthaich: Anna mo ghaoil (Òran John Steven)
34:10 Na Browns á Cape North, càirdeach do mhuinntir Washabuck agus có an teaghlach a bh’aca. Math gu gabhail nan òran, pìobairean a bh’ann
37:40-42:19 Nìall Mór, math gu òrain a dheanamh; hard times shuas air a’ chnoc; naidheachd Seallaibh | Éisdibh | Tar-sgrìobhadh
42:21 sloinneadh Hughie MacKenzie
43:50 Òran
46:35-49:13 naidheachd air tb air a’ ghille bheag, fhuair e an tinneas bho ‘n uncle aige Seallaibh | Éisdibh
49:15 Òran: Saoil am pòs mi
51:25 Òran: Anna mo ghaoil
53:03-56:48 An diobhar eadar sgaoil an triùbhsair agus shrac an triùbhsair Seallaibh | Éisdibh
56:52-59:00 Calum Cille, an droch shùil Seallaibh | Éisdibh


right border
 

Na Beulaichean | Eachdraidh an Tionnsgraidh | Sgioba an Tionnsgraidh | Gàidhealtachd na h-Albann Ùir | Ceanglaichean | Conaltradh

© Comhairle na Gaidhlig | Na Còirichean Uile Gléidhte
Cuiribh fón ugainn aig airson barrachd fiorachaidh 1-902-725-2272 Air neo cuiribh post-dealain gu: info@cainntmomhathar.com