banner
left border

 

 
Caitlin NicUilleim bean-phòsda Bhòidich
Switch to English
Speakers List
 Crìochan Bràigh na h-Aibhne, Siorramachd Inbhirnis  Aite Breithe
Caitlin NicUilleim bean-phòsda Bhòidich
Kathleen ni’n Frances ni’n Aonghais Bhig
Crìochan Bràigh na h-Aibhne, Siorramachd Inbhirnis

'S ann do theaghlach ceangailte gu dlùth ri beatha dhualchasaich Ghàidhlig Cheap Breatainn a bhuineas Caitlin Boyd. ‘S ann a bha pàirt dhe ‘n chuideachd aice às a’ Chuimiris agus à Eilean nam Muc anns an Innse Ghall as fhaide a-staigh far a robh ceangal aca ri Clann MhicEanraig. Ann a Ceap Breatainn, shuidhich iad air fearann ann am Melford, Crìochan Bràigh na h-Aibhne, coimhearsnachd thuathanaìs faisg air Bràigh na h-Aibhneadh. Air a cuairteachadh le càirdean 's eòlaichean, fhuair Caitlin a h-àrach òg aig bonn nan cnoc cas, coillteach a sheallas thairis air siubhal cabhagach Rathad Mór a' Rìgh. An sin, chum iad baile-fearainn agus rinn iad obair na coille. Bha a' Ghàidhlig ga labhairt daonnan aig an taigh na h-òige; agus thigeadh luchd-tadhail gu tric air chèilidh 's an fheasgar airson òrain a ghabhail agus sgeulachdan innse. Nuair a bha i na boireannach òg, chuir Caitlin seachad àireamh bhliadhnaichean ag obair ann an ospadal am Montréal mus do thill i a Cheap Breatainn. As dèidh dhi pòsadh agus teaghlach mòr a thogail, chaidh i air ais dhan dachaidh ann am Melford airson a bhith a' frithealadh do bhràithrean a màthar, Seonaidh agus Nìall - an dithisd acasan nan seanchaidhean iomraiteach, lìonmhor. Tha Caitlin na boireannach càirdeil, furanach a tha air a' mhòr-chuid dha beatha a chur seachad air a bogadh ann an dualchas luachmhor Gàidhlig an teaghlaich aice. An diugh, tha i proìseil an dualchas aice a' roinn le daoine eile; agus chithear i gu tric a' toirt taic do luchd-ionnsachaidh aig clasaichean Gàidhlig a' bhaile.
- Seumas

Agallamh air a dhèanamh le Seumas Watson, Goiridh Dòmhnallach
Air a clàrachadh le Seumas Y. MacDhòmhnaill
An Dùbhlachd 1, 2006

Total Play Time: 01:01:28

00:00:05-00:00:29 Có i
00:00:37-00:2:22 Có ás a tha i, cà’ bheil i a’ fuireach, na ceud daoine a thànaig anall
03:15-06:13 chaidh iad air chéilidh a h-uile oidhche; cuin’ a thigeadh iad; dh'òl iad brùis Seallaibh | Éisdibh
06:14 an duine a dh'fhurich air chùl an taighe aice
07:14-10:12 naidheachd: duine a dh’eug is e òg Seallaibh | Éisdibh
10:15 soitheach fiodh a chaidh a losgadh anns an taigh aice gus an t-ìm a ghlanadh
11:06 duine òg a rinn ceannbheairt dha ’n t-sagart.
14:50-21:54 an gàradh; beòthaichean; biadh agus a’ còcaireachd càil etc Seallaibh | Éisdibh
22:00 obair na cloinneadh
30:20 fròcaichean airson phàisdean
32:42 caoraich agus a’ togail nan uan taobh a-staigh; ag éigheachd air caoraich, eich
37:12 sealgaireachd, a’ cleachdadh nan ribean
38:29-40:21 obair nam boireannach Seallaibh | Éisdibh
40:20 allt faisg air an taigh; bha iasg ann; seòrsaichean éisg
42:50 càit an robh Gladstone; bha sgoil ann; có chaidh dha ’n sgoil
46:37 cat a' crònan dha fhéin
47:02 obair nam boireannach; glanadh an ùrlair le 'gravel',;a’ dustadh, ainmean air rudan mun cuairt
55:58 toilet air a stobadh!
58:43-1:01:21 a' cur tì air dòigh Seallaibh | Éisdibh


right border
 

Na Beulaichean | Eachdraidh an Tionnsgraidh | Sgioba an Tionnsgraidh | Gàidhealtachd na h-Albann Ùir | Ceanglaichean | Conaltradh

© Comhairle na Gaidhlig | Na Còirichean Uile Gléidhte
Cuiribh fón ugainn aig airson barrachd fiorachaidh 1-902-725-2272 Air neo cuiribh post-dealain gu: info@cainntmomhathar.com