banner
left border

 

 
Mar Bu nòs Bho Shean (The Traditional Way)
Switch to English
Speakers List
Mar Bu nòs Bho Shean

Thug am pròiseict Mar Bu Nòs còmhla dà bhuidhinn do luchd na Gàidhlig a riochdachadh cheàrnan Gàidhealach eadar-dhealaichte an Eilean Cheap Breatainn. ‘S e a bu sheagh dha ‘n phriòseict forfhais a chlàradh air cleachdaidhean caidreamhach a ghléidheadh aig baile an cois nòs nan òran, stòiridhean agus deanadh ciùil. Los an cuid sheanachais a chlàradh, chaidh taghadh do luchd-labhairt na Gàidhlig a thoirt an cuideachd a chéile ann an dà chruinneachadh air leth. B’ann aig a’ Chlachan Ghàidhealach an Sanndra a thànaig a’cheud bhuidheann còmhla: grunn do bheulaichaen aig a robh dualchas Bharraidh agus Uibhist-a-Deas o ‘n ghlùin. Chruinnich an dàrna buidheann, sliochd muinntir Thìr-mór na Gàidhealtachd, aig Taigh-stail Gleann Aora anns a’ Ghleann Dubh an Siorramachd Ibhnir Nis. ‘Na thobar comharraichte, tha ‘n trusadh Mar Bu Nòs taosgach le faclan, gnàthasan cainnte agus samhlaidhean dual-chainnt’ a bhios feumail mar inneal-foghlaim do luchd-teagaisg, luchd-rannsachaidh agus luchd-ionnsachaidh a’ chànain.

Glenora Distillery, An Gleann Dubh
Annag NicDhòmhnaill bean-phòsda MhicFhionghuin, Na Bangaichean Eachann B. MacIosaig , An Gut
Willie Friseal, Deepdale
Alex Francis MacAoidh, Bràigh na h-Aibhneadh
Agallamh air a dhèanamh le Seumas MacBhatair, Baille na Banrighinn agus Iain MacGilleSeathanaich, Alba
Air a clarachadh le Marc Almon

Teip a h-aon
Teip am maireann : 1:29:00

36:26-38:04 Tha Anna a’ bruidhinn mu na dòighean anns a cluicheas iad puirt an diugh; Tha Uilleam ag innse fealla-dhà. Seallaibh | Éisdibh
38:17 Ro-ràdh 59:30 A’ bruidhinn mu òrain
01:03:19 Tha Anna agus Uilleam a’ seinn òran; Uilleam, ag innse mun a bheatha.
01:16:52 Tha Uilleam a’ bruidhinn air an dòigh anns a dh’ionnsaich e dannsa-ceum agus a bheatha mar dannsair-cheum.
01:25:10-01:32:56 ag aithris sgeulachdan aig an taigh; roi-theachdair; taibhsean
Éisdibh
01:34:05-01:41:11 Niall Ailein Duinn; Sgeulachd Eachainn Mu Dòmhnall Ailein Duinn, stòiridhean eile bho Anna agus Uilleam. Éisdibh
01:42:45-01:45:24 An Droch Shùil. Éisdibh
01:46:40 Alec Francis a’ cluich air an fhidheill.


Teip a dhà
Teip am maireann : 58:30

05:31 Mar a dh’ionnsaich Alec Francis an fhidheall, na fheadhainn a bhiodh a’ tighinn a chèilidh orra.
07:54-15:24 Tha Uilleam ag aithris stòiridh tlachdmhor; a’ bruidhinn mu phìobairean; Uilleam a’ cluich port. Seallaibh | Éisdibh
15:40 Alec Francis a’ cluich "Inverness Gathering"
19:08 Uilleam a’ gabhail òran.
23:09 Uilleam a’ seinn "Ho Ro Mo Nighean Donn Bhoidheach."


An Clachan Gàidhealach, Sanndraigh
An Lùnasdal 07, 2007

Èos Peadar MacGillEathain, Baghasdail

Peadar Jack MacGillEathain, Cùl Eilein na Nollaig
Mìgi MacNèill, Bairle Sheumais Mhòir
Maxie MacNèill, Sanndraigh
Theresa Burke, Baile Shidni
Màrta Ramey, Coxheath
Angie Farrell, Gleann na Maiseadh
Marion Burke, Am Baile Mòr, Antigonis

Agallamh air a chumail le Seumas Watson agus Iain MacGilleSeathanaich, Alba
Diosg a h-aon
Am maireann 1:03:02

10:32-18:05 Roimh-ràdh; a’ bruidhinn mu òrain. Seallaibh | Éisdibh
18:10 Daoine a bha math air seinn.
20:11-26:33 a’ cumail cèilidhean; Macsaidh ag innse mun dòigh anns a dh’ionnsaich i na h-òrain Gàidhlig.
26:48-30:42 Taighean-faire; a’ cur seachad uine fhad ’s a bha faire a’ dol air adhart.
Seallaibh | Éisdibh
30:44 picnicichean; Peadar Seoc agus Mìcheal ag innse sgeulachdan.
36:05-42:31 An obair a rinn na boireannaich; a’ bleoghainn nam bà – Tha òran aig Theresa airson bleoghainn. Seallaibh | Éisdibh
44:55-48:39 Sùgh ‘s siorap; leigheasan slànaich
48:40-53:00 càrdadh agus cuidhlearachd clòimh. Seallaibh | Éisdibh
53:00-54:40 Taobh an t-Samhraidh; a’ stòradh sìol. Seallaibh | Éisdibh
54:58 Na seòrsa òrain a bhiodh daoine a’ cruthachadh; Mìcheal a’ bruidhinn mu chlann a’ leum sna cruachan-fheòir.


Diosg a dhà
Am maireann: 01:03:00

03:03-09:08 Roimh-ràdh
10:03-20:19 Puirt pìobaireachd agus fidheallaireachd; a’ dèanamh feadain /a’ cuir feadan ri chèile.
20:20 Mar a tha iad ag ionnsachadh puirt ‘s dannsa.
27:07 Pìobairean le deagh chliù
33:14 Cnuasachadh a’ cheist nan robh a’ phìob mhòr aig na chiad in-imrich; Droch-fortan, pìobair a bhith aig banais.
37:46-40:30 Mìcheal ag aithris sgeulachd. Seallaibh | Éisdibh
42:02-46:24 Còmhradh air seanchadh ; Mìcheal ag abairt stòiridh eile. Seallaibh | Éisdibh
46:26-53:07 Taibhsean no bòcan; ro-theachdairean; Joe Peadar, Peadar Seoc, Theresa agus Mìcheal ag innse stòridhean. Seallaibh | Éisdibh
54:07-01:00:06 Siantach / geasachd a chumas sìthichean air taobh a-muigh an t-sabhail; Seumas ag abairt sgeulachd. Seallaibh | Éisdibh
01:00:10 Calum Cille
01:01:24-01:05:02 Tha Therese ag innse rann-teangaidh. Éisdibh


Diosg a trì
Am maireann 00:29

05:22-10:24 Seumas ag innse sgeulachd. Éisdibh
11:51-16:58 Joe Peadar a’ cluich air an fhidheall
18:37-22:45 Tiber agus Joe Peadar a’ cluich.
23:50-26:17 Port no dhà eile air an fhidheall agus na pìoban Éisdibh
26:53-33:51 Peadar Seoc a’ seinn òran gus crìoch a chur air an cèilidh. Seallaibh | Éisdibh

right border
 

Na Beulaichean | Eachdraidh an Tionnsgraidh | Sgioba an Tionnsgraidh | Gàidhealtachd na h-Albann Ùir | Ceanglaichean | Conaltradh

© Comhairle na Gaidhlig | Na Còirichean Uile Gléidhte
Cuiribh fón ugainn aig airson barrachd fiorachaidh 1-902-725-2272 Air neo cuiribh post-dealain gu: info@cainntmomhathar.com