banner
left border

 

 
Nòs is Fonn (Style and Melody)
Switch to English
Speakers List
Nòs is Fonn

Bho chionn beagan bhliadhnaichean, chuir An Clachan Gàidhealach pròiseact air dòigh gus eisimpleir a chlàradh dhe na h-òrain Gàidhlig agus modh-seinn a bha 'gan gléidheadh ann am meadhan Cheap Breatainn. Ré nan naoi seiseannan neo-fhoirmeil a bh' againn as t-Earrach sin, chaidh còrr is trì fichead òran 's a deich a chlàradh bho bhuidhinn de sia seanchaidhean a bhuin dhan àite. Le raon farsaing de dh'òrain is seanchas mu dhualchas-òran nan àite, taisbeinidh Nòs is Fonn an comas a th' aig Seinneadairean Gàidhlig Shanndraigh — sianar a tha fìor eòlach air òrain is dualchas Gàidhealach an coimhearsnachd. Deoghailidh na seinneadaran uile bho dhualchas beairteach de dh'òrain a b' àbhaist a bhith ri fhaotainn air feadh na mór-chuid de dh'Albainn Nuaidh an Ear. An-diugh, ge-tà, riochdaichidh iad an cuibhreann as fheàrr dhe na tha air fhàgail dhen dualchas seo san fharsaingeachd, agus gu h-àraid am modh-seinn a bhuineas do Shanndraigh. Brùth air na tiotalan gu h-ìosal airson èisdeachd ri earrannan san cruinneachadh cudthromach seo.

The Iona Gaelic Singers:

Seonaidh Gillasach - Iain mac Ruairidh Nìll Iain Bhàn
Peadar Mac'Illeathain
- Peadar Jack Pheadair 'ic Caluim Ghobha
Seumas MacNèill
- Seumas Iain Dhòmhnaill Sheumais Dhòmhnaill Òig Iain Ruairidh
Maxie MacNèill
- Calum mac Dhòmhnaill Aonghais Iain Aonghais Eòin
Mìcheal MacNèill
- Mìcheal Eòghainn Chaluim Sheumais Mhóir
Ruairidh MacNèill
- Ruairidh Iain Dhòmhnaill Sheumais Dhòmhnaill Òig Iain Ruairidh

Fear-stiùiridh an Tionnsgraidh: Seumas Watson
Air a clàrachadh le:
Seumas Y. Dòmhnallach
An t-Earrach 2005

Bithibh eutrom 's togaibh fonn Seallaibh | Éisdibh
Peter Jack MacLean - Peadar Jack Pheadair 'ic Caluim Ghobha

Nighean bhàn Ghrùlainn Éisdibh
Jamie MacNeil - Seumas Iain Dhòmhnaill Sheumais Dhòmhnaill Òig Iain Ruairidh

Toirt m'aghaidh ri Diùra Éisdibh
Maxie MacNeil - Maxie mac Dhòmhnaill Aonghais Iain Aonghais Eòin

Òran do ghille a chaidh a bhàthadh Éisdibh
Peter Jack MacLean - Peadar Jack Pheadair 'ic Caluim Ghobha

Ailean duinn, a nì 's a nàire Éisdibh
Roddie John Dan MacNeil - Ruairidh Iain Dhòmhnaill Sheumais Dhòmhnaill Òig Iain Ruairidh

Deoch slàinte nam fearaibh Éisdibh
Maxie MacNeil - Maxie mac Dhòmhnaill Aonghais Iain Aonghais Eòin

Ho rò 's toigh leam fhìn thu Éisdibh
Peter Jack MacLean - Peadar Jack Pheadair 'ic Caluim Ghobha

Cumha do Dhòmhnall MacFhionghainn Éisdibh
Maxie MacNeil - Maxie mac Dhòmhnaill Aonghais Iain Aonghais Eòin

Ho rò mo ni’n donn ghuanach Éisdibh
Jamie MacNeil - Seumas Iain Dhòmhnaill Sheumais Dhòmhnaill Òig Iain Ruairidh

Fal ìll èileadh ò ro Éisdibh
Maxie MacNeil - Maxie mac Dhòmhnaill Aonghais Iain Aonghais Eòin

A fhleasgaich ùir, leanainn thu Éisdibh
Jamie MacNeil - Seumas Iain Dhòmhnaill Sheumais Dhòmhnaill Òig Iain Ruairidh

Cumha Aonghais Éisdibh
Peter Jack MacLean - Peadar Jack Pheadair 'ic Caluim Ghobha

Màiri lurach Éisdibh
Roddie John Dan MacNeil - Ruairidh Iain Dhòmhnaill Sheumais Dhòmhnaill Òig Iain Ruairidh

Nighneag a' chùil duinn nach fhan thu? Éisdibh
Peter Jack MacLean - Peadar Jack Pheadair 'ic Caluim Ghobha

right border
 

Na Beulaichean | Eachdraidh an Tionnsgraidh | Sgioba an Tionnsgraidh | Gàidhealtachd na h-Albann Ùir | Ceanglaichean | Conaltradh

© Comhairle na Gaidhlig | Na Còirichean Uile Gléidhte
Cuiribh fón ugainn aig airson barrachd fiorachaidh 1-902-725-2272 Air neo cuiribh post-dealain gu: info@cainntmomhathar.com