banner
left border

Ceanglaichean

Oifis Iomairtean na Gàidhlig www.gov.ns.ca/oga Làrach-lìn an Riaghaltas Roinneil, a tha a’ sealltainn iomairtean Gàidhlig sa sgìre.
Taigh Cuimhneachan nan Gàidheal http://beaton.uccb.ns.ca Tha Taigh Cuimhneachan nan Gàidheal na tasglan coimhearsnnachd ’s oilthigh a tha a cumail stuthan-tasgaidh Eilean Cheap Breatuinn. Dh’fhosgail an t-aonad ann an 1957 nuair a thoisich àrd-phiuthar Mairead NicPheutan a’ cruinneachadh stuthan a bha a buinntainn do chànan ‘s chultar a’ Ghàidhlig.
Commun Féis an Eilein www.feisaneilein.ca A’ chiad fèis ann an Ameireaga a’ Tuath, Eilein na Nollaig, Eilean Cheap Breatuinn.
An Clachan Gàidhealach http://museum.gov.ns.ca/hv Taigh-tasgaidh ‘s aonad chultarach do dh’eachdraidh beò, ann am meadhan Cheap Breatuinn.
A’ Cholaiste Ghàidhlig, Alba Nuadh www.gaeliccollege.edu Air a stèidheachadh ann an 1938. ’S e dleasdanas an sgoil-shamhraidh seo, a’ bhith a glèidheadh agus a rannsachadh a chànan, ealan ’s stuth chultarach Cheilteach.
An Cliath Clis www.ancliathclis.ca Làrach-lìn buidhean-cluiche a tha stèidhichte ann an Halifacs,An Cliath Clis, Comunn Gàidhlig Cheap Breatuinn.
Gnìomhachdas Dùthchasach Sìl / Sìol Cuultural Enterprise www.gaelicbooks.com Mòr-reiceadair leabhraichean ‘s ceòl Gàidhlig, stèidhichte ann an Alba Nuadh.
Caidreachas Cinnidhean na h-Albainn ann an Alba Nuadh / Federation of Scottish Clans in Nova Scotia www.scotsns.ca Air a chuir ri chèile ann an 1982, tha an FSCNS a’ feuchainn ris a chultar Albannach sa Ghàidhlig neartachadh. Cuideachd, bidh a’ bhuidhean a thabhann fòcas do bhuidheannan cìnnidh eile, agus a’ co-òrdanaiche tachartasan mòra, mar Cruinneachadh Eadar-Nàiseanta nan Cinneadh ann an 2007, Alba Nuadh.
Acadamaidh Gàidhlig an Atlantic www.gaelicacademy.ca a’ libhrigeadh sreth de chursaichean Gàidhlig air an eadar-lìon no gu pearsanta.

Oilthighean na h-Albainn Nuaidh a tha a' teagaisg a Ghàidhlig

Oilthigh Naomh Fransaidh Xavier www.stfx.ca Oilthigh Fo-cheumanaiche ann an Canada a tha aig ìre àrd san dùthaich. ’S e NFX an aon oilthigh a tha a’ tairig trì bliadhnaichean de dh’Èolas Ceilteach na h-Alba.
Oilthigh Cheap Breatuinn www.capebretonu.ca ’S e beachd nan neach-ceumanaiche, gun robh OCB airidh air ceum-inbhe àrd airson “Èolas Foghlam” agus “Teagaisg ‘s Oideachas” a rèir an iris Maclean’s 2005.
Oilthigh Naomh Màiri www.stmarys.ca Thoisich Oilthigh Naomh Màiri os leth buill a’ choimhearsnachd Catligeach ann an Halifacs. Chum i tòrr de na ceanglaichean Eirinneach agus tha i a’ libhrigeadh cursaichean Albannaich mar phàirt de Roinn Èolais na h-Eirinn.

Gàidhlig air an rèidio 's air an eadar-lìon

Aisrigh nan Gàidheal www.ckjm.ca/english/home/index.cfm. Program rèidio beò gach oidhche Shathairne eadar 6 ’s 7 feasgar, air a craoladh ’o Cheticamp, Ceap Breatuinn airson barrachd na deich bliadhna.
BBC Alba, Alba www.bbc.co.uk/scotland/alba a' thabhann fiosrachadh do gach aois mu iomadach cuspair; naidheachdan, tbh, rèidio, agus foghlam nam measg ann an Gàidhlig.
Gaelcast www.gaelcast.com Podcast Gàidhlig, loma làn naidheachdan, agallamhan, sgeulachdan, ceòl ‘s eile - ann an Gàidhlig agus Beurla.
Rèidio eadar-lìon Albannach www.internetradio.co.uk A’ craoladh taghadh de phrograman ann an Gàidhlig agus Beurla, a’ còmhdachadh caochladh gnè ciùl, naidheachd agus cuisean ùir.
Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig www.gms.org.uk Saoghal craolaidh na Gàidhlig.

Naidheachdan Gàidhlig ann an clò

Pàipear Beag an Eilein Sgitheanaich / The West Highland Free Press www.whfp.com Bho Gàidhealtachd na h-Alba, le neach-sgriobhaidh Gàidhlig ‘s colbh Gàidhlig.
The Inverness Courier www.inverness-courier.co.uk Pàipear ionadal le chuspairean ’s colbhan Gàidhlig le cuid artaigilean rim faighinn air an eadar-lìon.
The Scotsman http://news.scotsman.com/gaelic.cfm Naidheachdan agus sgeulachdan à Alba.
 

Cruinneachaidhean

MMacEdward Leach and the Songs of Atlantic Canada www.mun.ca/folklore/leach Stòras de dh’òrain Ghàidhlig air an eadar-lìon.
Gaelstream www.gaelstream.stfx.ca Trusadh luachmhòr de chlàraidhean Gàidhlig a bha air an cruinneachadh ’s an dèanamh ann an Ceap Breatuinn le Dr. John Shaw. Tha iad air an cumail ann an Oilthigh Naomh Fransaidh Xavier.
The Pearl Project www.pearl.arts.ed.ac.uk Tasglann èisdeachd Sgoil Èolais na h-Alba.
Tobar an Dualchais www.tobarandualchais.co.uk Glèidheadh 12,000 uairean de chlàraidhean Gàidhlig s Beurla Gallda a’ toirt a staigh na cruinneachaidhean; Caimbeul à Canaigh, a’ BhBC agus faidhlean-tasglann Sgoil Èolais na h-Alba.

Comannan agus Buidheannan Gàidhlig

An Comann Gàidhealach Astràilia / The Scottish Gaelic Association of Australia www.ozgaelic.org Comann a tha a’ neartachadh agus a’ sgaoileadh a chànan agus a chultar Gàidhlig air feadh Astràilia.
An Comunn Gàidhealach Ameireaga www.acgamerica.org An comunn Gàidhealach ann an Ameireaga.
Comunn na Gàidhlig www.cnag.org.uk Air chuir air bhonn ann an 1984 mar bhuidhean co-òbrachaidh a’ leasachadh Gàidhlig ann an Alba.
Comhairle a’ Ghàidhealtachd / The Highland Council www.highland.gov.uk Tha 32 comhairlichean ann an Alba, seo aon dhiubh. Tha 500millean not de chunntas bhliadhnail aice agus 10,000 duine ag obair innte làn uine, Tha a’ chomhairle a’ tabhann stìuradh coimhearsnachd agus tha i gan riochdachadh aig gach ìre den Riaghaltas.
Clì Gaelic - http://cli.org.uk Buidhean-àrdachaidh Gàidhlig na h-Alba a bhios a’ sgaoileadh fiosrachadh mun a’ Ghàidhlig.
Proiseact nan Ealan www.gaelic-arts.com Buidhean na h-Ealain Gàidhlig ann an Alba.
Colm Cille www.colmcille.net Buidhean a bhios a’ cruthachadh agus a’ neartachadh ceanglaichean eadar luchd-labhairt a’ Ghàidhlig agus Gaelige ann an Alba agus Eirinn.

Làraichean-lìnn eile

Sabhal Mòr Ostaig www.smo.uhi.ac.uk Colaiste Ghàidhlig na h-Alba, Sleite an t-Eilean Sgitheanach.
Edinburgh University Research Institute www.arts.ed.ac.uk/celtic/poileasaidh Taobh rannsachaidh, Roinn na Ceiltis a bhios a’ dèanamh tòrr obair air inbhe agus leasachadh na Gàidhlig.
Comhairle nan Leabhraichean / Gaelic Books Council www.gaelicbooks.net Am prìomh companaidh shòlaraiche a bhios a’ reic leabhraichean Gàidhlig.
Acair www.acairbooks.com Foillsichear Gàidhlig stèidhichte ann an Steornabhagh, Alba
Gaelic Scotland www.gaelic-scotland.co.uk Companaidh Turasachd Oifigeil far am faighear fiosrachaidh mun a’ Ghàidhlig.
Fèisean nan Gàidheal www.feisean.org Buidhean Nàiseanta na h-Alba a bhios a cur air doigh cursaichean oigridh anns na h-ealain Gàidhlig.
Ur-Sqeul www.ur-sgeul.com Rosg dhan 21mh Linn, a’ feuchainn ri toirt air daoine barrachd sgrìobhadh Gàidhlig a dhèanamh.
Akerbeltz www.akerbeltz.com Stòras beartach de dh’fhacail agus de’abairtean agus seibheis eadar-theangachaidh.
Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig www.storlann.co.uk Tha Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig a’ co-ordanachadh ullachadh agus sgaoileadh ghoireasan-foghlaim Gàidhlig gu nàiseanta ann an Alba.
Gaelic Dictionaries www.ceantar.org/Dicts/index.html Liosta de dh’fhaclairean Gàidhlig rim faighinn air an eadar-lìon.
Taic www.taic.btinternet.co.uk Leasanan gràmair air an eadar-lìon.
Colin and Cumberland www.bbc.co.uk/scotland/colinandcumberland Geama eadar-lìn airson luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig.
Am Baile / The Gaelic Village www.ambaile.org.uk Dealbhan, leabhraichean-annasach, filmichean ghoirid, clàraidhean èisdeachd, geamaichean, comigs agus tuilleadh, ann an Gàidhlig agus Beurla.

Làrachaidhean-lìnn Pearsanta air a' chànan 's an cultar

Ken Nilsen's Homepage www.stfx.ca/people/knilsen/welcome.html
Duilleag Nèill Mac Eòghainn www.geocities.com/alltandubh/Failte.html
George Seto's Website www.geocities.com/Area51/Zone/6338/
Bethag Mhoireasdan www.beathag.com
Colin Mark www.gaeldesign.com/colinmark

right border
 

Na Beulaichean | Eachdraidh an Tionnsgraidh | Sgioba an Tionnsgraidh | Gàidhealtachd na h-Albann Ùir | Ceanglaichean | Conaltradh

© Comhairle na Gaidhlig | Na Còirichean Uile Gléidhte
Cuiribh fón ugainn aig airson barrachd fiorachaidh 1-902-725-2272 Air neo cuiribh post-dealain gu: info@cainntmomhathar.com